OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné dojednanie pre použitie internetovej aplikácie Výkaz práce.

Pred vytvorením užívateľského účtu si starostlivo prečítajte toto zmluvné dojednanie.

 1. Úvodné ustanovenie

  1. Toto zmluvné dojednanie upravuje podmienky používania internetovej aplikácie Výkaz práce na adrese https://vykazprace.sk (ďalej len „aplikácia“).
  2. Prevádzkovateľom aplikácie je spoločnosť Systemart s.r.o., Eliščino nábřeží 298, Hradec Králové 3, PSČ 500 03, IČO 25997203, zapísaná v obchodnom registri v Hradci Králové, oddiel C, vložka 19039 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Ďalšie kontaktné údaje, najmä telefónne čísla a emailové adresy na prevádzkovateľa sú uvedené na webových stránkach prevádzkovateľa https://www.vykazprace.sk.
  3. Užívateľom aplikácie je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si vytvorí užívateľský účet (ďalej len „užívateľ“). Vytvorenie užívateľského účtu spočíva v zadaní názvu účtu, prihlasovacieho mena (e-mailovej adresy) a hesla a vyplnených údajov o užívateľovi, ktoré budú následne použité v aplikácii.
  4. Aplikácia je služba slúžiaca primárne k zberu a evidencii informácií týkajúcich sa prevažne pracovných činností vykonaných jednotlivými užívateľmi pridanými do účtu aplikácie.
 2. Licenčné dojednanie

  1. Aplikácia je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon autorským dielom. Majetkové práva k aplikácii podľa Autorského zákona aj podľa medzinárodných dohôd o autorskom práve, uzavretých Slovensku republikou náležia prevádzkovateľovi. Táto zmluva neudeľuje užívateľovi žiadne oprávnenia v spojení s ochrannými známkami prevádzkovateľa.
  2. Prevádzkovateľ týmto udeľuje užívateľovi obmedzenú, osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu k používaniu aplikácie.
 3. Práva a povinnosti užívateľov

  1. Užívateľ je oprávnený prostredníctvom internetovej aplikácie evidovať výkazy práce pracovníkov, viesť dochádzku, elektronickú knihu jázd, vystavovať podklady pre fakturáciu, mzdy ai. Zriadené dáta môže vyhodnocovať, tlačiť, odosielať e-mailom, importovať či exportovať do alebo z aplikácie, a to v rozsahu, v akom to aplikácia rozsahom svojich funkcií umožňuje.
  2. Užívateľ sa zaväzuje nepoužívať aplikáciu žiadnym spôsobom , ktorý by akokoľvek narušoval práva prevádzkovateľa.
  3. Užívateľ nesmie z dokumentov vygenerovaných aplikáciou odstraňovať alebo meniť akékoľvek ochranné značky, názov prevádzkovateľa alebo názov aplikácie.
  4. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť používanie aplikácie užívateľovi, o ktorom sa je možné domnievať, že porušuje toto zmluvné dojednanie.
  5. Užívateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením užívateľského účtu.
  6. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť účet, ak sa do neho užívateľ neprihlásil dlhšie než 6 mesiacov.
 4. Úhrada za používanie aplikácie

  1. Táto aplikácia a z nej vyplývajúce služby sú spoplatnené podľa cenníka služieb uvedenom na stránkach prevádzkovateľa https://www.vykazprace.sk.
  2. Vyúčtovanie a následná fakturácia prebieha vždy spätne za kalendárny mesiac. Faktúra je pripravená k stiahnutiu v aplikácii (prípadne zaslaná na uvedený email) na začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
  3. V prípade nezaplatenia faktúry za poskytované služby v splatnosti môže byť užívateľovi pozastavený prístup do aplikácie alebo dočasne obmedzené služby.
 5. Spôsoby platby za používanie aplikácie

  1. Platbu za používanie aplikácie je možné previesť bankovým prevodom na účet poskytovateľa, či online platobnými metódami. Platobné údaje a online platobné metódy sú uvedené vo webovej aplikácii.
  2. Pre pohodlie užívateľov umožňuje aplikácia predplatenie služieb pomocou systému tzv. peňaženky. Do tejto peňaženky je možné kedykoľvek previesť finančné prostriedky a tzv. "nabiť kredit". Tieto prostriedky budú použité iba na úhradu faktúr za služby (viď. odstavec IV). Pri dostatočnom kredite tento systém zabezpečuje včasné automatické splatenie záväzkov voči poskytovateľovi a predchádza obmedzeniu služieb užívateľovi z dôvodu nezaplatenia faktúr.
 6. Záruky

  1. Prevádzkovateľ výslovne neposkytuje žiadnu záruku na aplikáciu. Aplikácia sa poskytuje tak, ako stojí a leží, bez akejkoľvek záruky, ak už je to výslovne uvedené alebo mlčky predpokladané.
  2. Všetky riziká spojené s používaním tejto aplikácie nesie užívateľ. Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za škodu vzniknutú používaním aplikácie, ak už bola akákoľvek.
  3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za súlad náležitostí vygenerovaných dokladov s platnými a účinnými právnymi normami a je len na užívateľovi, aby sa uistil o ich úplnosti a bezchybnosti.
 7. Ochrana osobných údajov

  1. Informácie o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov prevádzkovateľom, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisuacich so spracovaním ich osobných údajov prevádzkovateľom, sú k dispozícii na webových stránkach prevádzkovateľa http://www.vykazprace.sk/spracovanie-osobnych-udajov/.
 8. Záverečné ustanovenie

  1. Vytvorením užívateľského účtu dochádza k vzniku zmluvy medzi prevádzkovateľom a užívateľom. Zmluvná dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká zrušením účtu používateľa. Obsah zmluvy tvorí toto zmluvné dojednanie. Vytvorením používateľského účtu súhlasí používateľ s týmto zmluvným dojednaním.
  2. Toto zmluvné dojednanie môže byť prevádzkovateľom jednostranne menené, a to vždy s účinnosťou k uplynutiu 14 dňovej lehoty odo dňa uverejnenia oznámenia o zmene zmluvnej dohody na stránkach prevádzkovateľa http://www.vykazprace.sk/obchodne-podmienky/.
  3. Podľa takto zmeneného zmluvného dojednania sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového zmluvného dojednania, avšak vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien zmluvnej dohody, sa posudzujú podľa doterajšieho zmluvného dojednania.
  4. Pre prípad riešenia sporov medzi prevádzkovateľom a užívateľom platí, že sa prevádzkovateľ s používateľom dohodli na miestnej príslušnosti súdu prvého stupňa takto: Pokiaľ bude vecne príslušným na prerokovanie sporu okresný súd, bude spor medzi stranami rozhodovať Mestský súd v Hradci Králové. Pokiaľ bude vecne príslušným na prerokovanie sporu krajský súd, bude spor medzi stranami rozhodovať Krajský súd v Hradci Králové.
  5. Toto zmluvné dojednanie je platné od 1. 1. 2013.
 • Kontakt
 • Podpora: +421 226 226 226
 • Po–Pia: 9:00–17:00

 • Copyright © 2024 Systemart s.r.o.
 • Česká republika
 • Sledujte nás

 • Twitter Linked In Facebook

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Chcete prijať súbory cookies?

Podrobné nastaveniaSkryť podrobné nastavenia


Vaše nastavenie súborov cookie

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Potvrdiť moje voľby