Dokážeme sa prispôsobiť
aj vašim potrebám

Aplikácia zahŕňa niekoľko agend, ktoré spoľahlivo poslúžia na evidenciu
a vyhodnotenie Vami zadaných údajov. Sami si môžete zvoliť, aké agendy
chcete využívať a ostatné jednoducho vypnete. Možnosť vlastného nastavenia systému vyhovie aj náročným užívateľom.
Background image
Hlavná agenda Výkaz práce slúži ako evidencia odpracovaných hodín jednotlivých pracovníkov, s možnosťou rozpisovania práce na jednotlivé zákazky či ich časti. Systém navyše k záznamom ukladá informáciu, kde sa pracovník pri práci nachádzal (pozri Dochádzka). Vďaka možnosti nastavenia systému získate aj ďalšie vami požadované údaje, ktoré chcete sledovať. Výsledkom sú prehľadné pracovné výkazy, dochádzkové listy, podklad pre výpočet mzdy a ďalšie výstupy. Viac tu
Evidencia dochádzky, ktorú aplikácia obsahuje, robí z Výkazu práce tiež plnohodnotný dochádzkový systém. Vďaka priebežnému overovaniu lokality počas zaznamenávania práce, príchodov, odchodov či presunov pracovníka, je u pracovných záznamov k dispozícii aj informácia o tom, kde sa pracovník pri práci nachádzal. Záznamy dochádzky sú predovšetkým podporou hlavnej agendy Výkaz práce, ale je možné ich zobraziť aj samostatne. Zaznamenané lokality je možné využiť aj v knihe jázd. Viac tu

Plán

Pred vykázaním práce je možné prácu dopredu naplánovať. Plán môže slúžiť pre výrazné zjednodušenie organizácie práce, priebežný prehľad o tom, aká práca má byť kedy vykonaná, prípadne na akej adrese či zákazke má byť daný deň pracované. To umožňuje následné porovnanie s reálne vykonanou prácou. Z naplánovanej práce je možné tiež ľahko vytvoriť záznamy o reálne vykonanej práci v hlavnej agende Výkaz práce.
Vďaka integrovanej knihe jázd je možné evidovať spolu s jazdnými výkonmi vozidla taktiež jazdy na jednotlivé zákazky a pomocou nastavených sadzieb za vozidlo sledovať aj príslušné náklady, prípadne získať dôveryhodné podklady pre fakturáciu. Zaujímavým pomocníkom pri vykazovaní jednotlivých jázd je možnosť automatického vygenerovania knihy jázd priamo z dochádzky, a to vďaka evidencii navštívených lokalít. Viac tu

Evidencia výdavkov

Táto agenda ponúka možnosť evidovať na zákazkách alebo ich členeniach akékoľvek výdavky, ktoré svojím charakterom nepatria do agend Výkaz práce alebo Kniha jázd. Výdavky možno podľa potreby evidovať s väčším či menším množstvom podrobností, a mať tak prehľad prispôsobený vlastným predstavám.
Kompletnú vykázanú prácu pracovníkov a cesty vozidiel je možné evidovať na jednotlivé zákazky, prípadne ich členenia. V prípade potreby je možné evidovať aj akékoľvek ďalšie výdavky, a získať tak ucelený prehľad o ziskovosti zákaziek. Viac tu
Agenda je určená predovšetkým pre ľahké a rýchle vytváranie podkladov pre fakturáciu vykázanej práce. Budete mať stály prehľad o tom, čo už bolo fakturované a čo ešte chýba. Viac tu

Prehľad funkcií v aplikáciách

SADZBY PRACOVNÍKOV A VOZIDIEL
Sadzby je možné rozlíšiť ako nákladové a fakturačná. Možno nastaviť vlastné sadzby pre jednotlivých pracovníkov, vozidlá, činnosti alebo zákazky.
ZMENA SADZBY PRACOVNÍKOM
Pracovníkovi možno povoliť alebo zakázať, aby ručne menil sadzbu u svojich záznamov.
HROMADNÝ PREPOČET SADZBY
Aj staršie záznamy je možné prepočítať podľa novej sadzby.
ZÁKAZKY A ICH ČLENENIA
Každú zákazku možno rozčleniť na viac časti. Napríklad na "projekty". Záleží len na Vás, ako si členenie pomenujete. Zákazky sa potom dajú vyhodnocovať podľa presnejších parametrov.
ROZPOČET ZÁKAZKY
Zákazka môže mať nákladový a časový rozpočet. Je možné sledovať koľko času a financií zostáva do naplnenia rozpočtu. Pomáha dodržať rozpočet.
PRACOVNÁ DOBA (FOND PRACOVNEJ DOBY)
Každému pracovníkovi je možné určiť individuálnu pracovnú dobu. Pracovník vidí, koľko času musí odpracovať, alebo koľko nadčasových hodín má.
ŠTÁTNE SVIATKY
Aplikácia zohľadňuje štátne sviatky pri výpočtoch spojených s fondom pracovnej doby. Dni voľna je možné určiť aj individuálne.
ZADANIE OD-DO ALEBO POČTOM HODÍN
Pracovník môže činnosť zadávať pomocou zadania presného času, alebo počtom hodín v rámci jedného dňa. Pri nastavení činnosti môžete nastaviť, čo bude ako zadávané. Napríklad práca je najčastejšie zadaná časom, dovolenka počtom hodín.
ZÁZNAMY Z DOCHÁDZKY PRE VÝKAZ PRÁCE
Výkaz práce ponúkne pracovníkovi čas, v ktorom bol podľa dochádzky prítomný v práci. Priamo z tejto nápovedy možno vytvoriť záznam a doplniť zostávajúce informácie, napríklad činnosť a zákazku. Funkcia je k dispozícii v mobilnom telefóne a na PC.
VLASTNÉ POLE
V agende Výkaz práce je možné vytvoriť vlastné pole (stĺpec, parameter) pre vyplňovanie podľa potrieb. Vlastné pole môže byť text, číslo, voľba áno / nie, alebo výber zo zoznamu.
NASTAVENIE ČINNOSTÍ
Vo Výkaze práce možno dopĺňať, akou činnosťou sa pracovník zaoberá. Činnosti si môžete vopred nadefinovať konkrétnymi názvami. Možno tiež nastaviť, či je to pracovná činnosť, platené voľno (absencia) alebo neplatené voľno (prestávka). Činnosti môžu byť spoločné pre všetkých pracovníkov, ale tiež je možné nastaviť individuálne, kto má mať na výber ktorú činnosť.
PRACOVNÉ ČINNOSTI
Sú také, ktoré si nadefinujete a sú počítané ako práca.
PRESTÁVKY A ABSENCIE
V činnostiach možno nastaviť prestávky a absencie. Absencie sa počítajú do pracovného času. Prestávky nie. Okrem klasického zadania začiatku prestávky a opätovného začiatku práce je vo Výkaze práce tiež možné dopredu vybrať časový úsek, ktorý má pracovník na prestávku vyčlenený (napr. 30 min na obed).
NADČASY
Každému pracovníkovi možno nastaviť úväzok (aj na každý deň v týždni zvlášť). Aplikácia porovná nastavený úväzok pracovníka s jeho skutočne odpracovaným časom.
PODKLADY PRE MZDY
V aplikácii nájdete tlačový výstup "Podklad pre výpočet mzdy". Podklad pre výpočet mzdy poskytuje informáciu o odpracovanom čase, prestávkach, prácu cez sviatky aj víkendy, prácu v noci, nadčasy aj chýbajúce odpracované hodiny.
FAKTUROVATEĽNÉ ZÁZNAMY
Záznamy označené ako fakturovateľné sa zobrazia aj v agende Fakturácia.
NASTAVENIE ZADÁVANÝCH ÚDAJOV
Pracovníkom môžete určiť, ktoré položky je nutné vyplniť a ktoré nie.
VYPLNENIE PODĽA ŠABLÓN
V mobilnej aplikácii a aplikácii pre PC je možné pripraviť si vlastný našepkávač, ktorý bude ponúkať doplnenie záznamu údajmi z užívateľom zvolených šablón. Tiež je možné vytvárať spoločné šablóny pre všetkých užívateľov účtu.
VYPLNENIE PODĽA NAJČASTEJŠÍCH A POSLEDNÝCH ZÁZN.
V mobilnej aplikácii a aplikácii pre PC môžete pri vyplňovaní použiť našepkávač, ktorý Vám ponúkne záznamy, ktoré ste vytvorili v minulosti a vyplní nový záznam rovnakým spôsobom.
VYPLNENIE PODĽA PLÁNU
V mobilnej aplikácii a aplikácii pre PC môže byť potvrdené splnenie Plánu, čím podľa rozplánovanej práce vznikne záznam o skutočne vykonanej práci. V prípade ľahkých odlišností skutočnosti od plánu možno takto vytvorený záznam upraviť.
SPUSTIŤ ZNOVU (ROVNAKO VYPLNENÝ ZÁZNAM)
Pri každom uloženom zázname Výkazu práce sa nachádza možnosť "spustiť znovu". Použitím tejto možnosti je vytvorený totožne vyplnený záznam, ktorého čas začiatku činnosti zodpovedá chvíli, kedy "spustiť znovu" bolo použité.
HROMADNÉ ZADANIE
Pracovník môže zadávať do viacerých dní naraz. Označí si viac dní a zadá do nich jeden rovnaký záznam.
DUPLIKÁCIA ZÁZNAMOV
Pracovník označí záznam a vyberie dni, do ktorých ho chce skopírovať. Zvoliť môže duplikáciu s časom aj bez času. Duplikovať záznamy je možné aj medzi jednotlivými pracovníkmi.
OPRÁVNENIA A PRÍSTUPOVÉ PRÁVA
Aplikácia umožňuje široko a variabilne nastaviť, aké dáta sú pracovníkovi prístupné pre zápis a náhľad.
SKUPINY PRACOVNÍKOV
Pracovníci môžu byť zaradení do skupín. To umožňuje priradiť rôzne oprávnenia celej skupine pracovníkov naraz, nie po jednotlivcoch. Navyše možno vyfiltrovať a naraz zobraziť záznamy všetkých pracovníkov z vybranej skupiny.
OBMEDZENIA SPÄTNÉHO ZADANIA
Stanovuje, koľko dní spätne môže pracovník editovať a robiť záznamy. Pracovníkovi možno spätné zadanie umožniť výnimkou. Eliminuje zapisovanie práce s oneskorením.
UZAVRETIE OBDOBIA
Funkcia zamedzí, aby do uzavretého obdobia boli vkladané ďalšie záznamy a aby už zadané záznamy boli upravované alebo mazané. V prípade potreby možno obdobie znova odomknúť.
SCHVAĽOVANIE ZÁZNAMOV
Vedúci pracovníci majú možnosť schvaľovať či zamietať pracovné záznamy svojich podriadených. V prípade zamietnutia záznamu je možnosť pripísať dôvod a záznam odovzdať k následnej oprave.
PLATNOSŤ ZÁZNAMOV
Záznamy s ukončenou platnosťou sa v zoznamoch a ponukách nezobrazujú. Táto funkcia slúži na to, aby sa užívateľom nezobrazovalo množstvo starých dát, ktoré je však potrebné ponechať zaevidované a nemožno ich zmazať. Záznamy je možné urobiť znovu platné. 
AKTUÁLNA PRÍTOMNOSŤ PRACOVNÍKOV
Sledujte zo svojho telefónu, PC aplikácie či odkiaľkoľvek z internetu príchod pracovníkov a ich posledný záznam v dochádzke.
SLEDOVANÉ LOKALITY
Aplikácia umožňuje pomenovať najčastejšie lokality práce. (Napríklad: Sídlo firmy, Pobočka mesto, Depo ...). Lokality, ktoré nepomenujete sú zapísané ako štandardná adresa. Viac o zázname polohy pracovníkov čítajte v "lokalizácia pracovníkov".
LOKALIZÁCIA PRACOVNÍKOV
Aplikácia zaznamená polohu pracovníka vždy, keď stlačí akékoľvek tlačidlo pre rýchly štart činnosti. (Či už sa jedná o záznam príchodu, odchodu, presunu alebo iba začiatok iného druhu činnosti).
ZOBRAZENIE PRACOVNÍKOV NA MAPE
V aplikácii na webe sa dá zobraziť poslednú zaznamenanú polohu pracovníkov, alebo aj viac lokalít, na ktorých sa pracovník počas dňa pohyboval. Viac o zázname polohy pracovníkov čítajte v "lokalizácia pracovníkov".
ZÁZNAM LOKALITY AJ OFFLINE - POMOCOU GPS
Keď má aplikácia zaznamenať lokalitu pracovníka (pozri lokalizácia pracovníkov), stane sa tak, aj keď práve nemá dostupné internetové pripojenie. Poloha je zaznamenaná ako GPS súradnice a následne prevedená na adresu, akonáhle je internet znovu k dispozícii.
ZÁZNAMY PRESUNOV PRE KNIHU JÁZD
Vo Výkaze práce je možné zvoliť voľbu presun. Podľa navštívených lokalít (pozri lokalizácia pracovníkov) aplikácia spočíta trasu medzi lokalitami a tento vygenerovaný záznam ponúkne na uloženie do Knihy jázd.
PEVNÝ DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL
Vhodné zariadenie pre stále pracoviská - slúži k rýchlemu a overenému zaznamenávaniu dochádzky väčším množstvom pracovníkov. Vie pracovať vo výhradnom režime.
MANUÁLNE ZÁZNAMY DOCHÁDZKY
V prípade potreby dodatočného doplnenia je možné vytvoriť záznamy o prítomnosti na pracovisku i bez overenia lokality pracovníka. Na jednoznačné rozlíšenie od záznamov s overenou lokalitou, sú také záznamy označené ako "manuálne". Tvorbu manuálnych záznamov možno však tiež úplne zakázať.
APLIKAČNÉ PROGRAMOVACIE ROZHRANIE (API)
Pomocou API možno Výkaz práce prepojiť s inými externými systémami tak, aby si medzi sebou mohli vymieňať uložené informácie. Viac o práci s API sa dočítate v dostupnej dokumentácii.

  • Kontakt
  • Podpora: +421 226 226 226
  • Po–Pia: 9:00–17:00

  • Copyright © 2024 Systemart s.r.o.
  • Česká republika
  • Sledujte nás

  • Twitter Linked In Facebook

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Chcete prijať súbory cookies?

Podrobné nastaveniaSkryť podrobné nastavenia


Vaše nastavenie súborov cookie

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Potvrdiť moje voľby