Informácie o spracovaní osobných údajov

Ako zaobchádzame s dátami, ktoré nám zveríte.

Vymedzenie pojmov


 1. Pojmy „Prevádzkovateľ“, „Užívateľ“, „Podmienky“, „Služba“ majú rovnaký význam, ktorý je definovaný v Obchodných podmienkach.
 2. Licenčná zmluva sa považuje za uzavretú, keď Užívateľ odsúhlasí všeobecné podmienky zverejnené na adrese http://www.vykazprace.sk/obchodne-podmienky/.
 3. V rámci tohto právneho vzťahu bude „Prevádzkovateľ“ prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľa na účely realizácie zmluvného vzťahu a na marketingové účely podľa článku 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).


Zásady ochrany súkromia


Všetky údaje aplikácie sú uložené v dátových centrách Azure a Master internet, kde sú dôkladne zabezpečené.

Aké informácie o Vás máme?


 1. Aplikácia ukladá v zabezpečenej databáze vaše meno a priezvisko, e-mail, telefón, fakturačné informácie a ďalšie informácie, ktoré ste zadali počas vytvárania účtu a/alebo vyplnili v nastavení vášho účtu.
 2. Aplikácia uchováva vašu IP adresu a zasiela vám súbory cookie, čo využívame na váš rýchlejší pohyb po stránkach aj v aplikácii a nemusíme sa pýtať na heslo, vždy keď chcete prejsť na inú stránku.
 3. V databázach sú uložené informácie a všetky údaje aplikácie, ktoré sami zadáte.
 4. Všetky informácie nepovažujeme z ich povahy za tzv. citlivé údaje týkajúce sa fyzických osôb. Napriek tomu ich chránime tak, ako by nimi boli, v súlade s prísnou ochranou osobných údajov v rámci Európskej únie a Českej republiky, ktoré kladú súkromie osoby na popredné miesto.


Ako s informáciami nakladáme?


 1. Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Nepredáme, nepožičiame, neprenajmeme, neposkytneme ich, ani ich nenecháme nikým zneužiť.
 2. Záznamy vašej aplikácie sú prístupné len vám a ľuďom, ktorých poveríte. Ani my nemáme prístup k údajom vašej aplikácie, všetko sa rieši automaticky.
 3. Kedykoľvek si môžete vyexportovať a zálohovať všetky vaše údaje z aplikácie a zistiť, aké informácie máme o vás uložené.
 4. V prípade zmazanie účtu zmažeme všetky vaše údaje.
 5. Vami poskytnuté údaje sa môžu využiť na marketingové účely, t. j. na šírenie obchodných informácií o vlastnej službe Prevádzkovateľa. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním. Súhlas sa udeľuje na obdobie trvania zmluvného zväzku a je možné ho kedykoľvek odvolať.
 6. Zoznam subdodávateľov je dostupný nižšie, v časti „Zoznam spracovateľov“.
 7. Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracovávať osobné údaje nad rámec alebo v rozpore s týmito podmienkami bez priameho súhlasu užívateľa. Tento súhlas môže byť poskytnutý ľubovoľnou formou komunikácie (e-mail, telefón, potvrdením formulára v aplikácii a iné) s Prevádzkovateľom.
 8. Na základe článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov nedochádza zo strany Prevádzkovateľa k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.
 9. Ak by sme sa dostali do situácie, keď nám zákonná povinnosť prikazuje sprístupnenie údajov orgánom činným v trestnom alebo inom konaní, najprv dôkladne preskúmame celú situáciu, či skutočne máme takúto povinnosť. Tento krok nám nemôžu nariadiť orgány žiadnych štátov, len prostredníctvom orgánov Českej republiky. Tie sa vo svojich rozhodnutiach riadia právom Českej republiky a smernicami Európskej únie, ktoré vo veľkej miere chránia osobné údaje jednotlivca.
 10. Všetky údaje aplikácie sa uchovávajú a zálohujú v dátových centrách Azure a Master internet. V podmienkach používania služby sa výslovne zakazuje využívať Výkaz práce na akékoľvek nelegálne aktivity.


Prečo ukladáme vaše údaje?


 1. Prispieva to k lepšiemu fungovaniu aplikácie. Môže sa o vás niečo naučiť, poskytovať vám informácie, ktoré vás zaujímajú a ktoré potrebujete, môže vám ponúknuť údaje v kontexte iných záznamov a viac vám pomáhať.
 2. Na komunikáciu s vami. Sme schopní rýchlo reagovať na vaše otázky, vyjasniť všetky nejasnosti, oznámiť vám informácie o nových funkciách a ich zmenách a poďakovať sa vám za to, že používate naše služby.


Práva užívateľa


 1. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na informácie o spracovaní svojich osobných údajov na všetky vyššie uvedené účely, na ich opravu a právo na ich vymazanie.
 2. Ak požiadate o informácie o rozsahu alebo spôsobe spracovania svojich osobných údajov, poskytneme vám tieto informácie čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
 3. Máte právo na poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov. V prípade opakovanej neopodstatnenej žiadosti máme právo vám účtovať primeraný administratívny poplatok za náklady spojené s vyhovením vašej žiadosti.


Zmazanie údajov


 1. Účet môže byť kedykoľvek zrušený správcom účtu prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Zrušiť účet“ v časti nastavení webovej aplikácie služby. Za tento krok nesie výhradnú zodpovednosť užívateľ. Prevádzkovateľ vymaže všetky údaje užívateľa spojené so službou najneskôr 90 dní po zrušení účtu.
 2. Ak bude niektorý účet Užívateľa neaktívny počas 6 mesiacov, tento účet bude deaktivovaný. Najneskôr 1 rok po deaktivácii účtu bude účet zrušený a Prevádzkovateľ vymaže všetky údaje spojené so službou.
 3. Porušenie ktorejkoľvek časti podmienok zo strany užívateľa môže byť dôvodom na okamžité zrušenie účtu užívateľa a vymazanie všetkých údajov s ním spojených.
 4. Po zrušení účtu vo Výkazu práce budeme ešte uchovávať nasledujúce údaje:
  • Korešpondencia a online rozhovory užívateľa pri riešení jeho otázok na podporu pomocou e-mailu alebo iného online nástroja pre chat (napr. Intercom, Facebook Messenger, Twitter...)
  • Vyplnené ankety


Používanie cookies


Aplikácia Výkaz práce využíva tzv. cookies. Umožňuje nám to urobiť vašu prácu so systémom pohodlnejšiu a príjemnejšiu, zisťovať, ktoré časti systému ako využívate a vylepšovať tak aplikáciu, aby bola pre vás ľahko použiteľná a čo najviac užitočná. Používaním aplikácie Výkaz práce súhlasíte s využívaním cookies. Pretože aplikácie ako väčšina ostatných k rozumnému behu cookies potrebuje, potom keď teraz alebo kedykoľvek neskôr budete chcieť tento súhlas odvolať, prestaňte aplikáciu používať a zrušte váš účet.


Sprostredkovateľská zmluva

Aké údaje spracovávame?


 1. V databázach sú uložené informácie a všetky údaje aplikácie, ktoré sami zadáte.
 2. Vaše údaje spracovávame len na účely poskytovania služby Výkaz práce formou podmienok používania a poskytnutia technickej podpory v rozsahu bežných osobných údajov.
 3. Osobné údaje zadané užívateľom do Výkazu práce sa zaväzujeme spracovávať len na účely technického zabezpečenia prevádzky služby (ukladanie údajov, zálohovanie, správny chod a fungovanie služby).


Čo robíme s údajmi a ako ich spracovávame?


 1. Osobné údaje sa spracovávajú na účely vykonávania všetkých činností potrebných na poskytovanie služby formou podmienok používania (vrátane napr. podpory).
 2. Osobné údaje sa zaväzujeme pre užívateľa spracovávať v rozsahu a na účely stanovené v tejto zmluve. Prevádzkovateľ bude v rámci spracovávania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať a mazať.
 3. Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho sprostredkovateľa osobných údajov. Prevádzkovateľ musí svojim subdodávateľom v postavení sprostredkovateľa osobných údajov uložiť rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.
 4. Zoznam subdodávateľov je dostupný nižšie, v časti „Zoznam spracovateľov“.
 5. Ak chcete byť informovaní o budúcich zmenách v zozname subdodávateľov, môžete o to písomne požiadať na adrese podpora@vykazprace.sk. Budeme vás informovať najneskôr štrnásť (14) dní pred vykonaním zmeny. V danej lehote môžete vzniesť námietky. Tieto námietky musia obsahovať zdokumentované porušenie zásad ochrany osobných údajov daného subdodávateľa.
 6. V závažných prípadoch, keby bola ohrozená bezpečnosť údajov alebo fungovania služby, máme právo zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho upozornenia. Na takúto zmenu vás upozorníme ex post a nie je tým dotknuté vaše právo na vyjadrenie legitímnej námietky.
 7. Zaväzujeme sa, že spracovávanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcimi spôsobmi:
  • Prijali sme a budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce miere rizika, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ani k inému zneužitiu.
  • Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré spracovávajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Zaistíme ich preukázateľné zaviazanie sa k tejto povinnosti a táto povinnosť oprávnenej osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Prevádzkovateľovi.


Právo exportovať údaje


Máte právo kedykoľvek exportovať svoje údaje priamo vo webovej aplikácii. Ďalšou možnosťou exportovania údajov je pomocou API.

Zmazanie údajov


 1. Účet môže byť kedykoľvek zrušený správcom účtu prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Zrušiť účet“ v časti nastavení webovej aplikácie služby. Za tento krok nesie výhradnú zodpovednosť užívateľ. Prevádzkovateľ vymaže všetky údaje užívateľa spojené so službou najneskôr 90 dní po zrušení účtu.
 2. Ak bude niektorý účet užívateľa neaktívny počas 6 mesiacov, tento účet bude deaktivovaný. Najneskôr 1 rok po deaktivácii účtu bude účet zrušený a Prevádzkovateľ vymaže všetky údaje spojené so službou.
 3. Do 120 dní od zrušenia účtu dôjde nenávratne aj k odstráneniu údajov zo záloh.
 4. Porušenie ktorejkoľvek časti podmienok zo strany užívateľa môže byť dôvodom na okamžité zrušenie účtu užívateľa a vymazanie všetkých údajov s ním spojených.
 5. Po zrušení účtu Výkazu práce budeme ešte uchovávať nasledujúce údaje:
  • Korešpondencia a online rozhovory užívateľa pri riešení jeho otázok na podporu pomocou e-mailu alebo iného online nástroja pre chat (napr. Intercom, Facebook Messenger, Twitter...)
  • Vyplnené ankety


Trvanie sprostredkovateľskej zmluvy a ukončenie platnosti


 1. Trvanie sprostredkovateľskej zmluvy závisí od trvania zmluvy, sprostredkovateľská zmluva je teda účinná najdlhšie počas obdobia účinnosti zmluvy
 2. Ak dôjde k ukončeniu účinnosti zmluvy, účinnosť sprostredkovateľskej zmluvy zaniká v rovnaký deň.
 3. Zaväzujeme sa, že aj po ukončení účinnosti sprostredkovateľskej zmluvy budeme zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ku ktorým sme v súvislosti s plnením zmluvy získali prístup, a naďalej budeme dodržiavať bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto osobných údajov užívateľa podľa sprostredkovateľskej zmluvy a zachovávať mlčanlivosť o týchto bezpečnostných opatreniach.


Zoznam spracovateľov


 • Kontakt
 • Podpora: +421 226 226 226
 • Po–Pia: 9:00–17:00

 • Copyright © 2024 Systemart s.r.o.
 • Česká republika
 • Sledujte nás

 • Twitter Linked In Facebook

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Chcete prijať súbory cookies?

Podrobné nastaveniaSkryť podrobné nastavenia


Vaše nastavenie súborov cookie

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Potvrdiť moje voľby